Внутренная система безниличных расчетов для HoReCa

https://hbc-soft.ru/webinars/vnutrennaya-sistema-beznilichnyh-raschetov-dlya-horeca/